F.A.Q

FAQ’s

Veelgestelde vragen

Een uitzendovereenkomst is een vorm van tijdelijke arbeidsovereenkomst. Kenmerkend voor dit type van contracten is het feit dat drie partijen zijn betrokken:
een uitzendkracht (1) in dienst van een uitzendbureau (2) om tijdelijke arbeid te verrichten bij een derde, de gebruikende onderneming (3).

De uitzendarbeid verschilt met tijdelijke arbeid in die zin dat in dit laatste geval een overeenkomst wordt gesloten tussen werkgever en werknemer, zonder tussenkomst van een interimkantoor.

Als je graag uitzendkracht wil worden, kan je je laten inschrijven in een uitzendbureau. Je mag je gratis inschrijven bij een onbeperkt aantal uitzendbureaus. Vooraleer een jobaanbod te kunnen bekomen zal de kandidaat-uitzendkracht eerst een intentieverklaring ondertekenen. Dit is een document waaruit blijkt dat het de bedoeling is als uitzendmedewerker te werken bij het bureau van inschrijving. Pas dan kan het uitzendkantoor met de werknemer aan de slag. Schrijf je nu online in of maak een afspraak.

 • Informatie over de ondertekenende partijen (uitzendbureau en uitzendkracht)
 • Het bruto-uurloon, de verplaatsingskosten, de ploegenpremies
 • De duur van de overeenkomst
 • De proefperiode : in een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid worden de eerste drie werkdagen als een proefperiode beschouwd. Dit laat de partijen toe de overeenkomst zonder opzegging of vergoeding te beëindigen
 • De uit te voeren functie bij de gebruikende onderneming
 • Informatie over de gebruiker (naam van de onderneming, werkplaats, etc.)
 • De reden waarom er beroep wordt gedaan op uitzendkracht
 • Informatie over de wekelijkse arbeidstijd en het uurrooster

InterimSign stelt de uitzendkracht in staat om alle contracten online te ondertekenen. Dit kan op 2 manieren: met uw eID kaart of met een eigen gekozen paswoord.

Op deze site vindt u alle informatie over hoe u kan ondertekenen en nog veel meer.

De duur van een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid varieert van één dag tot meerdere maanden. Meestal worden weekcontracten afgesloten. Vaak maar dus niet automatisch. Zo kan de gebruikende onderneming een uitzendkracht aanwerven voor één dag, voor twee dagen, maar bijvoorbeeld ook twee weken of een maand.

De wetgeving rond uitzendarbeid werd in september 2013 grondig herzien. Een van de aanpassingen betrof het principieel verbod om opeenvolgende dagcontracten te gebruiken. Opeenvolgende dagcontracten zijn de contracten die afgesloten zijn voor een duurtijd die 24u niet overschrijden, bij eenzelfde gebruikelijke onderneming en die onmiddellijk op elkaar volgen, uitgezonderd feestdagen of dagen waarop gewoonlijk niet gewerkt wordt bij de gebruikende onderneming.

Neen, het is genuanceerder dan dat. Opeenvolgende dagcontracten zijn toegestaan voor zover de nood aan flexibiliteit voor het gebruik ervan kan worden aangetoond door de gebruikende onderneming. Er is nood aan flexibiliteit wanneer het werkvolume bij de gebruikende onderneming:

 • Ofwel grotendeels afhankelijk is van externe factoren;
 • Ofwel sterk fluctueert;
 • Ofwel gekoppeld is aan de aard van de opdracht.

Als uitzendkracht heb je recht op hetzelfde loon als een vaste werknemer met dezelfde functie in dienst bij de gebruikende onderneming. Zo zal bijvoorbeeld het bedrijf dat gebruik maakt van uitzendkrachten hen maaltijdcheques moeten uitbetalen indien deze ook voor het vast personeel zijn voorzien. Jij geniet met andere woorden van dezelfde voordelen als de vaste werknemers uit de onderneming. Jouw loon ontvang je wekelijks via het uitzendkantoor mits de prestaties tijdig werden aangeleverd door de gebruiker.

Zoals alle werknemers hebben uitzendkrachten recht op verlofdagen. Je hebt als uitzendkracht recht op jaarlijkse vakantie volgens het aantal gewerkte dagen of maanden tijdens het jaar voordien. De berekening van het vakantiegeld hangt af van het type arbeidsovereenkomst: voor arbeiders is dat in dagen, voor bedienden in maanden. Het vakantiegeld van arbeiders wordt eenmalig op jaarbasis gestort via de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV).

Bij bedienden verloopt dit anders: zij krijgen hun vakantiegeld van het uitzendkantoor gelijktijdig met hun loon uitbetaald (vertrekvakantiegeld). Als uitzendkracht heb je ook recht op omstandigheidsverlof, het zogenaamde ‘klein verlet’. Dit laat je toe afwezig te zijn op je werk zonder loonverlies. Dit krijg je enkel in bepaalde situaties (je huwt, trouw van je dochter/zoon, overlijden van een familielid tot de 2de graad…).

Wanneer in de onderneming waar je een opdracht als uitzendkracht vervult geen gunstigere bepalingen via een collectieve arbeidsovereenkomst zijn voorzien, dan zijn de wettelijke voorschriften inzake klein verlet van kracht. Deze definiëren de omstandigheden die dit recht openen, de duur van de afwezigheid, de periode waarin het kan worden opgenomen… Deze wettelijke regeling is van toepassing op alle werknemers die aangeworven zijn via een arbeidsovereenkomst, ongeacht de aard van het contract (van onbepaalde of bepaalde duur, in het kader van uitzendarbeid…).

Wat is klein verlet?

Voor bepaalde grote gebeurtenissen in je leven,
mag je betaald één of meerdere dagen verlof nemen.

Dat verlof, waardoor je een bepaalde gebeurtenis mee kan maken, wordt klein verlet genoemd. In principe kan elke werknemer aanspraak maken op klein verlet.

De lijst van gebeurtenissen waarvoor klein verlet aangevraagd kan worden, vallen eigenlijk samen met keerpunten in je persoonlijke leven: je kindje dat geboren wordt, je trouwdag of die van een naast familielid, overlijden in je familie. Daarnaast zijn er een aantal speciale gevallen, zoals wanneer je wordt opgeroepen door de rechtbank of wanneer je bijzitter bent bij verkiezingen.

Hieronder vind je een volledig overzicht van alle gebeurtenissen die recht geven op klein verlet:

Overlijden

Van de echtgenoot of echtgenote, van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder van de werknemer: drie dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

Van een broer of zuster, schoonzuster, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die bij de werknemer inwoont: twee dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

Van een broer of zuster, schoonzuster, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die niet bij de werknemer inwoont: de dag van de begrafenis.

Huwelijk

Van de werknemer zelf: 2 dagen, door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsvindt of tijdens de daaropvolgende week.

Van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, van een kleinkind van de werknemer: de dag van het huwelijk.

Plechtige communie/Feest van de vrijzinnige jeugd

Van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e): de dag van de plechtigheid of feest (wanneer deze samenvalt met een zondag, feestdag, of gewone inactiviteitsdag: de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt).

En wat met de eerste communie of het lentefeest?

Verkiezingen

Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen: de nodige tijd.

Uitoefening van het ambt van bijzitter in een van de hoofdbureaus bij de verkiezing van het Europese Parlement: de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen.

Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteverkiezingen: de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen.

Overige

Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster van de werknemer: de dag van de plechtigheid.

Verblijf van de dienstplichtige werknemer in een rekruterings- en selectiecentrum of in een militair hospitaal ten gevolge van zijn verblijf in een rekruterings- of selectiecentrum: de nodige tijd, met een maximum van 3 dagen.

Verblijf van de werknemer-gewetensbezwaarde op de administratieve Gezondheidsdienst of in een van de verplegingsinrichtingen, die overeenkomstig de wetgeving over het statuut van de gewetensbezwaarden door de Koning zijn aangewezen: de nodige tijd, met een maximum van 3 dagen.

Bijwonen van een bijeenkomst van de familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter: de nodige tijd, met een maximum van één dag.

Deelneming aan een jury, oproeping als getuige vóór de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank: de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen.

Bij klein verlet ben je typisch maar een dag of een heel korte periode afwezig. Je krijgt je loon gewoon uitbetaald voor die dagen. Kijk je arbeidsreglement na voor het aantal dagen waarop je recht hebt in jouw bedrijf.

Werken als uitzendkracht houdt in dat het
recht op werkloosheid blijft behouden / kan geopend worden:

 • Rechthebbende personen kunnen werkloosheidsuitkeringen vragen voor de dagen waarop zij niet tewerkgesteld zijn. Let op! Indien de overeenkomst voor uitzendarbeid een einde neemt na 4 opeenvolgende weken, zal de uitzendkracht zich opnieuw dienen in te schrijven bij VDAB (Vlaanderen), bij Forem (Wallonië) of bij Actiris (Brussel).
 • Uitzendarbeid kan eventueel rechten openen voor personen die nog geen recht hadden op werkloosheidsuitkeringen. Om werkloosheidsuitkeringen te bekomen moet de uitzendkracht een bepaald aantal dagen van tewerkstelling aantonen in een bepaalde periode. Indien een opdracht ten einde loopt, zal het uitzendbureau aan de uitzendkracht de nodige documenten overhandigen.

Alle opdrachten gepresteerd in het kader van
uitzendarbeid komen in aanmerking voor de berekening van het pensioen.

Vanaf de eindejaarspremie 2016 zal voor het bepalen van het recht op de eindejaarspremie, naast het aantal dagen (65), ook het aantal uren, namelijk 494 uren tijdens de referteperiode, in aanmerking worden genomen.

Vanaf de eindejaarspremie 2014 en 2015 waren dit nog 520 uren tijdens de referteperiode.

Het zal dus ofwel het ene criterium, ofwel het andere criterium zijn dat wordt gebruikt om te bepalen of een uitzendkracht recht heeft op de eindejaarspremie.

Ook worden maximum 5 dagen economische werkloosheid automatisch gelijkgesteld.

Gelijkgestelde dagen wegens een arbeidsongeval komen ook in aanmerking voor de toekenning van de eindejaarspremie.

Het Sociaal Fonds wordt hier echter niet automatisch van op de hoogte gebracht moet u ons een attest bezorgen van de verzekeringsmaatschappij die u vergoedde.

In uitkering is dit beperkt tot 8,27 % van een maximum van 30 dagen brutoloon.

Vanaf de eindejaarspremie 2016 bedraagt dit 8,33% van het brutoloon.

Ook al heeft u 60 dagen (456 uren) gewerkt als uitzendkracht en u een vast contract bekwam bij de klant meteen na uw interimperiode, kan het Sociaal Fonds maximum 5 dagen gelijkstellen wegens vaste aanwerving en vragen wij volgende documenten te bezorgen ten einde te kunnen overgaan tot de toekenning van de eindejaarspremie:

– Kopij van het laatste contract bij het uitzendkantoor
– Kopij van de laatste loonfiche bij het uitzendkantoor
– Kopij van uw vast contract

Voor meer informatie , raadpleeg deze site  http://www.fondsinterim.be/eindejaarspremie/

 1. Wat gebeurt er met feestdagen tijidens een uitzendcontract?

Hier is geen twijfel mogelijk: feestdagen die tijdens een uitzendcontract vallen moeten sowieso betaald worden. Stel dat je bijvoorbeeld een contract hebt voor een hele werkweek en op dinsdag is het 1 mei, dan is dat voor jou een betaalde feestdag.

 1. Wat met feestdagen tussen twee contracten in?

Is de feestdag de enige dag die tussen de twee contracten valt, dan is het een betaalde feestdag. Stel bijvoorbeeld dat je een contract krijgt voor maandag. Dinsdag is het 1 mei en krijg je geen contract. Woensdag, donderdag en vrijdag krijg je opnieuw een contract. Dan is dinsdag 1 mei voor jou een betaalde feestdag.

 1. Wat gebeurt er met feestdagen die na een uitzendcontract vallen?

Hier wordt het behoorlijk ingewikkeld. Kijk dus goed uit je doppen dat je geen betaalde feestdag misloopt. Enkele vuistregels:

 • Je komt enkel in aanmerking voor betaalde feestdagen na afloop van een contract, als je na dat contract zonder werk zit.
 • Je zit zonder werk en je hebt minder dan 15 dagen uitzendwerk achter de rug, dan heb je geen recht op betaalde feestdagen na een contract.
 • Je zit zonder werk en je hebt 15 dagen tot een maand uitzendwerk achter de rug, dan heb je recht op één betaalde feestdag, die binnen de 14 kalenderdagen na je laatste contract valt.
 • Je zit zonder werk en je hebt meer dan een maand uitzendwerk achter de rug, dan heb je recht op alle betaalde feestdagen die binnen de 30 kalenderdagen na je laatste contract vallen. Voor alle duidelijkheid, de periode van uitzendwerk kan bestaan uit verschillende contracten.

In principe krijg je als uitzendkracht hetzelfde bedrag voor verplaatsingskosten terugbetaald als de vaste werknemers van de gebruikende onderneming. Bij gebrek aan sector of bedrijfscao bij de klant zijn de bepalingen van de sectorale cao van toepassing(PC 322). In dat geval krijg je een vergoeding voor afstanden vanaf minimum 2 km.

Zo snel mogelijk het uitzendkantoor alsook de gebruikende onderneming verwittigen ten laatste voor het aanvangsuur van de arbeidsprestaties vergezeld met het medisch attest.

Onder bepaalde voorwaarden zal er een gewaarborgd loon kunnen worden betaald aan de uitzendkracht in geval van ziekte. Voor meer informatie, contacteer ons.

Staat uw vraag hier niet tussen?

Dan kan u contact met ons opnemen.

Contact opnemen