Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving, nl. de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, inclusief de van toepassing zijnde CAO’s van de NAR en van PC322 uitzendarbeid, evenals de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken.

2.

De uitzendkrachten worden ter beschikking gesteld onder de voorwaarden bij de aanvraag overeengekomen en onder de hierna bepaalde algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst gesloten tussen de gebruiker en 2WORK NV en die zijn opgesteld overeenkomstig de wet van 24 juli 1987. Elke afwijking op deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen.

3.

Deze algemene voorwaarden en in het bijzonder artikel 20 – gelden eveneens van zodra de gebruiker een aanvraag toevertrouwt aan 2WORK NV en 2WORK NV kandidaten voorstelt aan de gebruiker.

4.

Overeenkomstig de CAO 38 quater van 14/07/1999, mag 2WORK NV de kandidaten niet op discriminatoire wijze behandelen; bijgevolg is het voor de gebruiker alleen toegelaten om in zijn aanvraag functie relevante criteria te formuleren.

5.

De gebruiker verbindt er zich toe bij aanvang en tijdens de duur van het contract alle noodzakelijke informatie en bovendien elke wijziging onverwijld en bij voorkeur schriftelijk te communiceren aan 2WORK NV. Zonder exhaustief te zijn, is dit zeker aan de orde in de volgende gevallen:

aangaande de reden om beroep te doen op uitzendarbeid en de al dan niet aanwezigheid van een syndicale delegatie;
aangaande de verloningsvoorwaarden van het vast personeel, met inbegrip van premies en diverse voordelen die gebruikelijk zijn in het bedrijf van de gebruiker, evenals de toekenningsmodaliteiten;
aangaande de activiteiten, de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie, het resultaat van de risico- evaluaties, het medisch toezicht en de persoonlijke beschermingsmiddelen;
aangaande mogelijke situaties van staking of lock-out of andere vormen van tijdelijke werkloosheid;
aangaande een eventueel arbeidsongeval;
aangaande de werking van Dimona, waarvoor alle informatie moet zijn doorgegeven voor de aanvang van de terbeschikkingstelling van de uitzendkrachten;
aangaande de niet-hernieuwing van een opdracht.

De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet tijdig, onvoldoende of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker.

6.

De gebruiker draagt de aansprakelijkheid voor de correcte toepassing van motieven en termijnen voor uitzendarbeid; In het kader van die motieven zorgt hij, in de door de wet voorziene gevallen, voor de nodige toelatingen en mededelingen i.v.m. het tewerkstellen van uitzendkrachten.

7.

2WORK NV is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de afwezigheid en/of de laattijdige aanwezigheid van zijn uitzendkrachten.

8.

De gebruiker kan geen beroep doen op de diensten van 2WORK NV in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lock-out in zijn onderneming. In voorkomende gevallen moet de gebruiker 2WORK NV hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen. Het verplicht terugtrekken van de uitzendkrachten in deze gevallen geeft geen aanleiding tot het betalen van schadevergoeding door 2WORK NV aan de gebruiker.

9.

Tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht bij de gebruiker staat, overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24 juli 1987, de gebruiker in voor de toepassing van de bepalingen van de wet inzake reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van tewerkstellingen gelden. Hieruit volgt dat de gebruiker de uitzendkrachten op gelijke voet moet behandelen als zijn vast personeel, ondermeer wat betreft arbeidstijd, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagwerk, nachtarbeid, welzijn van de uitzendkracht op het werk etc.

10.

De burgerlijke aansprakelijkheid, voorzien in artikel 1384 alinea 3 van het Burgerlijk Wetboek berust bij de gebruiker. Deze is bijgevolg als enige aansprakelijk voor alle door de uitzendkracht aan derden berokkende schade. De voorziening van een “clausule uitzendarbeid” in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de gebruiker wordt aanbevolen. 2WORK NV is evenmin aansprakelijk voor de schade die de uitzendkracht aan de gebruiker berokkent tijdens en naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de gebruiker. De aansprakelijkheid van 2WORK NV is eveneens niet betrokken in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen aan de uitzendkracht toevertrouwd.

M.b.t. de selectie kan de aansprakelijkheid van 2WORK NV nooit ingeroepen worden indien de gebruiker zelf de selectie van de kandidaat-uitzendkrachten uitvoert. 2WORK NV is ook niet aansprakelijk voor de leningen, voorschotten, in natura of baar geld, die eventueel door de gebruiker aan de uitzendkracht werden toegestaan. Bovendien zal het terugvorderen van kosten, voortvloeiend uit het gebruik van ondermeer telefoon voor privédoeleinden, maaltijden gebruikt in het bedrijfsrestaurant, geoorloofde aankopen etc. zonder bemiddeling van 2WORK NV gebeuren.

11.

Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 24/07/1987 hebben de uitzendkrachten recht op hetzelfde brutoloon, inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies, maaltijdcheques en andere looncomponenten alsof ze door de gebruiker in vaste dienst zouden genomen worden. Op basis van artikel 5 van deze algemene voorwaarden dient de gebruiker deze loongegevens mee te delen aan 2WORK NV. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet tijdig, onvolledig of foutief doorgeven aan informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker.

12.

De uitzendkracht geniet hetzelfde niveau van bescherming als de andere werknemers van de onderneming voor wat betreft de arbeidsveiligheid en- hygiëne. De uitzendkracht mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals die vermeld worden op de werkpostfiche of, indien geen werkpostfiche vereist is, zoals die vermeld worden in de bijzondere commerciële voorwaarden, meer bepaald in de beschrijving van de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie en het resultaat van de risico-evaluatie. Overeenkomstig het Koninklijk besluit van 15/12/2010 dient de gebruiker, in de voorziene gevallen, de werkpostfiche in te vullen en, voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht, aan 2WORK NV over te maken. Bij het opstellen van deze werkpostfiche heeft de inlener het advies ingewonnen van zijn preventiedienst en arbeidsgeneesheer. De gebruiker draagt (conform artikel 11 van KB 15/12/2010) de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud in normale gebruiksklare staat ervan, zelfs indien een afwijkende commerciële overeenkomst over de levering hiervan met 2WORK NV werd afgesloten.

13.

In geval van arbeidsongeval van een uitzendkracht zal de gebruiker, na alle dringende maatregelen te hebben getroffen, onmiddellijk 2WORK NV verwittigen en alle nodige informatie verschaffen voor het opstellen van de ongevalsaangifte. Bij uitstel of verzuim hiervan kan de gebruiker rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld.

14.

De gebruiker is als enige aansprakelijk voor het terugsturen van het ondertekend klantencontract en (het toezicht op) het terugsturen van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten. Bij gebreke hieraan zal de gebruiker de niet-ondertekening niet ten nadele van 2WORK NV kunnen inroepen en zal 2WORK NV de werkelijk door de uitzendkracht verrichte prestaties, factureren aan de gebruiker.

15.

Door de prestatiestaat te ondertekenen, bevestigt de gebruiker de juistheid van de opgegeven prestaties en de uitvoering van de werkzaamheden verricht door de uitzendkracht. Deze ondertekening zal onverwijld gebeuren na afloop van de prestaties, beschreven op de betreffende prestatiestaat, opdat de gebruiker een vlotte en correcte afhandeling van de loonbetaling door 2WORK NV geenszins in de weg zou staan. De gebruiker zal de geldigheid van de ondertekening door zijn aangestelden of mandatarissen niet betwisten. Bij automatische prestatieverwerking gaat de gebruiker steeds akkoord met de prestatiegegevens zoals deze op de geautomatiseerde of elektronische wijze worden doorgegeven aan 2WORK NV, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Alleen de gebruiker is aansprakelijk bij fouten in de geautomatiseerde verzending.

16.

De facturatie gebeurt op basis van:
de prestaties zoals vermeld op de prestatiestaten of zoals op elektronische wijze doorgegeven door de gebruiker, met een minimum van de door gebruiker aangevraagde uren, behoudens wanneer er minder uren gepresteerd werden door het uitsluitende toedoen van de uitzendkracht en indien aan de informatieverplichting voorzien in artikel 5 van deze voorwaarden voldaan werd; bij gebrek aan door de gebruiker ingevulde en ondertekende prestatiestaten gebeurt de facturatie op basis van de werkelijk door de uitzendkracht verrichte prestaties, met een minimum van de door de gebruiker aan zijn personeel toegekende en verloonde vrije uren en dagen zoals extralegale feestdagen, vakantiedagen, brugdagen enz., waar de uitzendkracht ook recht op heeft, eveneens beschouwd als prestaties en als dusdanig gefactureerd aan de gebruiker.
de overeengekomen coëfficiënt en/of het overeengekomen tarief: deze verhoogd in het geval van stijging van directe of indirecte patronale lasten evenals van alle mogelijke andere factoren die de werkelijke loonkost bepalen; dit tarief wordt eveneens door 2WORK NV eenzijdig verhoogd bij stijging van het basisloon van de uitzendkracht ingevolge de indexaties van de lonen en de conventionele loonsverhogingen die van toepassing zijn bij de gebruiker.
de overige looncomponenten zoals voorzien in artikel 11 van deze voorwaarden;
de andere schriftelijke prijsafspraken; verhoogd met de toepasselijke BTW.

Voor bijzondere prestaties (zoals overuren, werk in ploegen, bij nacht, op zon- en feestdagen, enz.) wordt de uitzendkracht vergoed overeenkomstig de bij de gebruiker terzake toepasselijke wet en/of CAO. Het aldus te betalen loonsupplement wordt aan de gebruiker gefactureerd aan dezelfde coëfficiënt als deze toegepast op het basisloon van de uitzendkracht of als deze gebruikt voor de berekening van het tarief.

17.

Alle klachten betreffende de facturen moeten 2WORK NV binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd schrijven bereiken. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk.

18.

De facturen van 2WORK NV zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder disconto. Bij gebrek aan betaling bij ontvangst zal het aangerekende bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een intrest van 10% per jaar opbrengen. Bovendien zal van rechtswege, ten titel van forfaitair overeengekomen schadevergoeding, een vergoeding verschuldigd zijn van 15% op de verschuldigde sommen met een minimum van 125 € en een maximum van 12.500 € indien onze facturatie langer dan 30 dagen na vervaldatum onbetaald blijft. Wisselbrieven brengen hierin geen enkele afwijking mede en scheppen geen enkele schuldvernieuwing. De uitzendkracht is niet gemachtigd onze facturen te innen. In geval van laattijdige betaling, geprotesteerde wisselbrief, ongedekte cheques, faillissement, concordaat of iedere gebeurtenis waardoor de vordering van 2WORK NV in gevaar wordt gebracht, behoudt 2WORK NV zich het recht voor de onderhavige overeenkomst eenzijdig te verbreken en/of de nog openstaande rekeningen (zelfs deze die niet vervallen zijn) in hun totaliteit op te eisen binnen de 24u na aangetekend schrijven, zonder dat de gebruiker recht kan laten gelden op enige schadevergoeding.

19.

Indien de gebruiker zijn wettelijke verplichtingen of de algemene voorwaarden niet nakomt, alsmede in geval van wanbetaling, heeft 2WORK NV het recht, zonder dat het kan aangesproken worden tot de betaling van enige schadevergoeding, de lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen en zijn uitzendkrachten onmiddellijk terug te trekken.

20.

In geval van voortijdige afwerving:
Indien de gebruiker voor het einde van een minimumperiode van 120 gepresteerde dagen terbeschikkingstelling, zonder tussenkomst van 2WORK NV, een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht voor dezelfde of een andere functie, zal de gebruiker aan het uitzendbedrijf, bij wijze van vergoeding voor geleden schade, een bedrag betalen gelijk aan 20% van het bruto-jaarloon van de betrokken uitzendkracht. Bovenvermelde vergoeding is forfaitair vastgesteld op basis van het onderling akkoord tussen de gebruiker en 2WORK NV dat de schade, geleden door 2WORK NV, ondermeer gebaseerd is op de kosten die de gebruiker zou moeten besteden voor prospectie, selectie en screening van een werknemer met dezelfde kwalificaties evenals de gederfde winst, daarmee overeenstemt, onverminderd het recht van 2WORK NV om te bewijzen dat de door hem geleden schade bovenvermelde vergoeding overtreft. De gebruiker is deze vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendkracht, nadat de terbeschikkingstelling beëindigd is, een arbeidsverhouding met de gebruiker aangaat en dit voor zover er tussen de eerste dag van uitzending en de eerste dag van arbeidsverhouding met de uitzendkracht nog geen 120 gepresteerde dagen verstreken zijn.

De gebruiker verbindt zich ertoe het uitzendbedrijf op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen om met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan.

Wordt verstaan onder het aangaan van een arbeidsverhouding met de uitzendkracht:

het aangaan van een arbeidsovereenkomst door de gebruiker met de uitzendkracht.
het laten ter beschikking stellen van de betreffende uitzendkracht aan de gebruiker door een derde (o.a. een ander uitzendbedrijf).
het aangaan van een aannemingsovereenkomst met de uitzendkracht of met een derde die hiertoe de uitzendkracht heeft aangeworven.
het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht en een derde, waarbij de gebruiker en die derde behoren tot dezelfde groep, moeder- of dochtervennootschap van mekaar zijn of verbonden of geassocieerde vennootschappen zijn, overeenkomstig titel II van het Vennootschapswetboek.

Wordt verstaan onder uitzendkracht:

de door 2WORK NV geselecteerde uitzendkracht die met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid ter beschikking gesteld werd aan de gebruiker.
de kandidaat-uitzendkracht die door het uitzendbureau werd voorgesteld aan de gebruiker.

Wordt verstaan onder bruto-jaarloon van de uitzendkracht:

indien de uitzendkracht reeds gewerkt heeft: het laatst geldende uurloon x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddeld aantal uren per week x 4,33 x 13,92.
indien de uitzendkracht nog niet gewerkt heeft: het bij de gebruiker voor de betreffende functie geldende loon (met als minimum de barema’s van het PC van de gebruiker) x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddeld aantal uren per week x 4,33 x 13,92.

21.

Indien deze overeenkomst betrekking heeft op de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten bij gebruikers die ressorteren onder PC 144 en 145, wanneer deze terbeschikkingstelling gebeurt in het kader van gelegenheidsarbeid met toepassing van een forfaitaire sociale bijdrage (KB van 22/12/2004), dan geldt eveneens het volgende:

De gebruiker verbindt er zich toe de uitzendkrachten die door 2WORK NV ter beschikking worden gesteld in het kader van gelegenheidsarbeid op te nemen in het aanwezigheidsregister. De gebruiker verklaart dat de uitzendkrachten die door 2WORK NV ter beschikking worden gesteld in het kader van gelegenheidsarbeid, niet in het lopende kwartaal en de twee voorgaande kwartalen, rechtstreeks of via een ander uitzendbureau, onder een andere hoedanigheid dan die van de gelegenheidsarbeider, bij de gebruiker hebben gewerkt. In geval van onjuistheid van de informatie gegeven door de gebruiker, of indien de uitzendkrachten niet werden opgenomen in het aanwezigheidsregister, dan zal de gebruiker aan het uitzendbureau al de bedragen verschuldigd zijn die 2WORK NV aan de RSZ moet betalen wegens foute toepassing van de RSZ-bijdragen in het kader van de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor gelegenheidsarbeid in het PC 144 en/of PC 145.

22.

De bevoegde dienst voor preventie en bescherming van de gebruiker onderzoekt elk ernstig ongeval overkomen aan de uitzendkracht en neemt contact met de preventiedeskundige van 2WORK NV, waarbij deze laatste zijn medewerking verleent aan het onderzoek. De bevoegde dienst voor preventie en bescherming van de gebruiker maakt het omstandig verslag op en stuurt het naar de Federale Inspectiedienst binnen de 10 dagen na het ongeval. Indien een externe deskundige aangesteld wordt door de Federale Inspectiedienst vallen de kosten van deze deskundige ten laste van de gebruiker. In geval van een zeer ernstig arbeidsongeval informeert de gebruiker de Federale Inspectiedienst zo snel mogelijk.

23.

Bij eenzijdige verbreking van het contract, zonder voortijdige afwerving: op grond van artikel 1226 en volgende van het Burgerlijk Wetboek zal de gebruiker die eenzijdig en voortijdig de overeenkomst verbreekt aan 2WORK NV een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan de som van de facturen die 2WORK NV zou opgemaakt hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van 125 euro per kalenderdag. Dit geldt evenzeer in geval van nietigheid van de overeenkomst tussen de gebruiker en 2WORK NV ten gevolge van de niet-naleving door deze eerste van de hem opgelegde wettelijke verplichtingen of ten gevolge van foutieve inlichtingen door de gebruiker verstrekt bij het sluiten van de desbetreffende overeenkomst. 2WORK NV behoudt zich echter het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat het de omvang van de schade kan bewijzen.

24.

De klant verklaart dat indien er overuren worden gepresteerd door de uitzendkracht, deze overuren worden gepresteerd omwille van een buitengewone vermeerdering van werk of ingevolge een onvoorziene noodzakelijkheid.

25.

Opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid bij eenzelfde klant zijn toegelaten voor zover er in hoofde van de klant een nood aan flexibiliteit is conform artikel 33 van CAO nr. 108 artikel 8bis van de wet 24/07/1987. De nood aan flexibiliteit bestaat om 1 van de volgende redenen:

Wanneer het werkvolume bij de klant grotendeels afhankelijk is van externe factoren;
Wanneer het werkvolume bij de klant sterk fluctueert;
Of wanneer het werkvolume gekoppeld is aan de aard van de opdracht.

De klant is verantwoordelijk voor de nood aan flexibiliteit en het bewijs daarvan. Het uitzendbureau heeft hierover geen appreciatiebevoegdheid. Indien in strijd met de toepasselijke regelgeving en in strijd met het 1e lid van dit artikel toch gebruik wordt gemaakt van opeenvolgende dagcontracten kan het uitzendbureau gehouden zijn om aan de uitzendkracht, bovenop het loon, een vergoeding te betalen die overeenstemt met het loon dat had moeten betaald worden indien een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid van twee weken zou zijn gesloten. Omdat de klant verantwoordelijk is voor de aanwezigheid van een nood aan flexibiliteit, stemmen partijen in dat het uitzendbureau de kost van de sanctie voorzien in het voorgaande lid evenals een daaraan verbonden redelijke administratieve kost zal factureren aan de klant.

26.

Motief instroom:
De klant moet het uitzendbureau schriftelijk meedelen of een eerste, tweede of derde tewerkstellingspoging ondernomen werd om de bepaalde werkpost in te vullen aan de hand van het motief instroom.
De uitzendkracht die voorafgaand aan de tewerkstelling onder het motief instroom een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur heeft beëindigd om via uitzendarbeid opnieuw in te stromen kan recht hebben op een tewerkstellingsgarantie van 1 maand.
Indien de samenwerking voor het einde van de tewerkstellingsgarantie voorzien in §1, stopgezet wordt of niet verlengd wordt door het toedoen van de klant, stemmen partijen in dat de klant aan het uitzendbureau een vergoeding moet betalen die gelijk is aan het bedrag van het loon, in de ruime zin, dat verschuldigd zou zijn tot het einde van de termijn van de tewerkstellingsgarantie (zoals voorzien in art. 28 en 29 CAO 108). Daarnaast is de klant een daaraan verbonden redelijke administratieve kost verschuldigd aan het uitzendbureau.
Indien de gebruiker foutieve informatie doorgeeft, waardoor het aantal toegelaten pogingen wordt overschreden, zal de uitzendkracht verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met de gebruiker.

27.

Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Een afwijking op deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien deze schriftelijk wordt overeengekomen.

28.

In geval van betwisting en/of wanbetaling zijn naar keuze van 2WORK NV de rechtbanken van het arrondissement van de hoofdzetel of deze van haar uitbatingszetel bevoegd.

Hebt u een vraag of wil u een afspraak maken?

Dat kan heel eenvoudig

Contact
opnemen